Langdurige corrosie­bescherming met UltraPoxy® coatings


UltraPoxy® coatings zijn uitermate geschikt voor het afwerken en beschermen van stalen en betonnen constructie­delen van water­zuiverings­installaties, biogas productie installaties en mestopslag en -transport.

Toepassingen zijn onder meer:

 • Voor- en nabezink­bassins
 • Beluchtings­bassins
 • Biomassa silo's
 • Mestkelders
 • Hydrolyse­tanks
 • Pasteurisatie­tanks
 • Hoofd­vergisters
 • Navergisters
 • Roerwerken
 • Mesttransport­buizen en -tanks
 • Slib­buffers
 • Walking floors

UltraPoxy® coatings, het schild tegen chemische aanvallen


Al na een korte tijd na in produc­tie­nemen van de installatie kan aan beton en staal extreme schade door chemische aan­vallen van hoog corro­sieve bio­massa en bio­gassen ontstaan. Het gebruik van plant­aardige en dierlijke rest­stoffen, zoals bezinksel, slacht­afval, ver­bran­dings­afval, vet en olie, ver­sterken boven­dien de agressi­viteit van de substantie.

De gebruike­lijke coating­systemen bieden voor bio­gasinstal­laties een onvol­doende bescherming tegen corrosie . Bij­voor­beeld oplos­middel bevat­tende coatings veroor­zaken osmose blaas­vorming. Het z.g. “uitwasbeton-effect” wordt door onvol­doende zuur­bestendig­heid veroor­zaakt. Gemeten is beton­slij­tage van 1 tot 2 cm per jaar en ook extreme schade aan de diverse staal­construc­ties.

De volgende tabel geeft enkele voor­beelden waar UltraPoxy® coatings zijn toegepast.

Applicatievoorbeelden

 

Appli­catiePrimer (alleen beton)Afwerk­laagAfwerk­laag (opt.)
Bezink­bassins UltraPoxy SF16   UltraPoxy CN 2   -
Bio­mas­sa­silo's UltraPoxy SF16   UltraPoxy CN 2   -
Hydro­lyse­tanks - UltraPoxy CN 2   -
Ver­gisters UltraPoxy SF16   UltraPoxy CN 2   UltraPoxy CM  
Roer­werken - UltraPoxy CN 2   UltraPoxy CMX  

NTA Solutions B.V. is een gespeciali­seerde fabrikant van hoogwaardige coating­systemen voor effectieve corrosie­bescherming in de gehele biogas­sector. Stalen of betonnen vergisters, hydrolyse- en sanitaire tanks en alle installatie­componenten worden permanent beschermd door specifieke UltraPoxy® coating­producten.

Omdat elk project uniek is en eigen speci­fieke eisen aan de coating(s) stelt, kan NTA Solutions B.V. samen met u de beste oplossing uitwerken.

Heeft u een vraag?  Neem direct contact op!

* = verplichte velden